2009/595/EÜ: Euroopa Keskpanga suunis, 17. juuli 2009 , millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKB/2009/18)