Yttrande nr 2/2012 (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket och artiklarna 311 och 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, jämförda med artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen) över det ändrade förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (KOM(2011) 739), över det ändrade förslaget till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (KOM(2011) 740), över det ändrade förslaget till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (KOM(2011) 742), över förslaget till rådets förordning om metoder och förfarande för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt (KOM(2011) 737), över förslaget till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på en skatt på finansiella transaktioner (KOM(2011) 738)