Avizul nr. 2/2012 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf, al articolului 311 și al articolului 322 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborate cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice] referitor la propunerea modificată de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene — COM(2011) 739, la propunerea modificată de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene — COM(2011) 740, la propunerea modificată de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resursei proprii bazate pe VNB și privind măsurile de acoperire a necesităților de trezorerie — COM(2011) 742, la propunerea de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată — COM(2011) 737 și la propunerea de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii bazate pe taxa pe tranzacțiile financiare — COM(2011) 738