Lausunto N:o 2/2012 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan, 311 artiklan ja 322 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan nojalla) muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (KOM(2011) 739), muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (KOM(2011) 740), muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2011) 742), ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arvonlisäveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä (KOM(2011) 737) ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi finanssitransaktioveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä (KOM(2011) 738)