Γνώμη αριθ. 2/2012 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του άρθρου 311 και του άρθρου 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας) σχετικά με τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — COM(2011) 739, σχετικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — COM(2011) 740, σχετικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών — COM(2011) 742, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης του ιδίου πόρου που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας — COM(2011) 737, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την απόδοση του ιδίου πόρου που βασίζεται στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών — COM(2011) 738