Delegirana direktiva Komisije 2014/5/EU оd 18. listopada 2013. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izuzeću za olovo u lemu na tiskanim pločicama, završnim premazima električnih i elektroničkih komponenta i premazima tiskanih pločica, lemovima za spajanje žica i kabela, lemovima koji spajaju pretvarače i senzore koji se trajno upotrebljavaju na temperaturi ispod – 20 °C pod normalnim uvjetima rada i skladištenja Tekst značajan za EGP