Sklep Skupnega odbora EGP št. 19/2019 z dne 8. februarja 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/937]