Ψήφισμα (ΕΕ) 2016/1526 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014