Mål T-290/18: Tribunalens dom av den 13 maj 2020 – Agmin Italy mot kommissionen (”Budgetförordningen – Uteslutning från deltagande i förfaranden för tilldelning av kontrakt och förlust av rätten att erhålla bidrag som finansieras genom unionens allmänna budget under en period på tre år – Principen om opartiskhet – Rätten till försvar – Oriktig bedömning – Uppenbart oriktig bedömning – Proportionalitet”)