Vec T-290/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2020 – Agmin Italy/Komisia („Rozpočtové pravidlá – Vylúčenie z postupov verejného obstarávania a poskytovania subvencií financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie a z Európskeho rozvojového fondu na obdobie troch rokov – Zásada nestrannosti – Právo na obhajobu – Nesprávne posúdenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Proporcionalita“)