Zaak T-290/18: Arrest van het Gerecht van 13 mei 2020 — Agmin Italy / Commissie (“Financieel Reglement – Uitsluiting van aanbestedingsprocedures en procedures voor de toekenning van uit de algemene begroting van de Unie en het Europees Ontwikkelingsfonds gefinancierde subsidies gedurende drie jaar – Beginsel van onpartijdigheid – Rechten van de verdediging – Beoordelingsfout – Kennelijk onjuiste beoordeling – Evenredigheid”)