Υπόθεση T-290/118: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2020 — Agmin Italy κατά Επιτροπής (Δημοσιονομικός κανονισμός – Αποκλεισμός από τις διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων και από τη χορήγηση επιδοτήσεων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης επί τριετία – Αρχή της αμεροληψίας – Δικαιώματα άμυνας – Σφάλμα εκτιμήσεως – Πρόδηλο σφάλμα εκτμήσεως – Αναλογικότητα)