Υπόθεση T-75/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Φεβρουαρίου 2016 ο Carlo De Nicola κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 18 Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση F-128/11, De Nicola κατά ΕΤΕπ