Zaak T-814/17: Arrest van het Gerecht van 18 november 2020 — Lietuvos geležinkeliai / Commissie (“Mededinging – Misbruik van een machtspositie – Markt voor goederenvervoer over het spoor – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 102 VWEU wordt vastgesteld – Toegang voor derde ondernemingen tot de infrastructuur die wordt beheerd door de nationale spoorwegmaatschappij van Litouwen – Ontmanteling van een spoorwegtracé – Begrip “misbruik” – Daadwerkelijke of waarschijnlijke uitsluiting van een concurrent – Berekening van de geldboete – Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 – Corrigerende maatregelen – Evenredigheid – Volledige rechtsmacht”)