Konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antav riigiabi * Euroopa Parlamendi 23. novembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antava riigiabi kohta (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))