2019 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/443, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588 (Tekstas svarbus EEE.)