KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentiem Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par programmu "Tīru gaisu Eiropā" Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par gaisu piesārņojošo emisiju kontrolēšanu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtās Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par valstu emisiju samazināšanu attiecībā uz dažām atmosfēru piesārņojošām vielām un par Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu Priekšlikums Padomes lēmumam par grozījumu pieņemšanu 1979. gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu