ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3198/02 υποβολή: Stavros Xarchakos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Προβλήματα επικοινωνίας σε γλώσσα άλλη από την φλαμανδική στο Βέλγιο.