Становище на консултативния комитет по ограничителните споразумения и господстващото положение, дадено на неговата среща на 28 юни 2013 г. , относно проекта на решение по дело COMP/39.847/E-BOOKS — Докладчик: Литва