Asia C-261/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.11.2010 (Oberlandesgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on Gaetano Mantello (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Eurooppalainen pidätysmääräys — Puitepäätös 2002/584/YOS — 3 artiklan 2 alakohta — Ne bis in idem — Saman teon käsite — Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavalla oikeusviranomaisella oleva mahdollisuus kieltäytyä tämän määräyksen täytäntöönpanosta — Pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa annettu lainvoimainen tuomio — Huumausaineiden hallussapito — Huumausaineiden kauppa — Rikollisjärjestö)