Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/787, annettu 12 päivänä toukokuuta 2021, Liettualle annettavasta luvasta kieltäytyä myöntämästä vapautusta valmisteverosta tietyille suuvesituotteille ja etyylialkoholia sisältäville kosmeettisille tuotteille neuvoston direktiivin 92/83/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3260) (Ainoastaan liettuankielinen teksti on todistusvoimainen)