Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9912 — Genstar/TA/Brinker) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 261/03