Дело T-629/19: Определение на Общия съд от 16 октомври 2020 г. — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Навесни устройства за моторни превозни средства) (Промишлен дизайн на Общността — Производство по обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн, изобразяващ навесни устройства за свързване на за прикачване на оборудване за охлаждане или климатизация към моторни превозни средства — Основание за недействителност — Неспазване на условията за закрила — Членове 4 — 9 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Обхват на проверката, извършена от апелативния състав — Основания, отнасящи се до друго решение — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)