Γραπτή ερώτηση E-007513/12 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδοτικό εργαλείο για ΜΜΕ στην περιφέρεια Πελοποννήσου στη διαχείριση δράσης του ΕΣΠΑ