Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 280, 2006