Úradný vestník Európskej únie, L 342, 27. novembra 2014