Официален вестник на Европейския съюз, L 342, 27 ноември 2014 г