Γραπτή ερώτηση E-0644/10 υποβολή: Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Αποθηκευτικός χώρος πυρηνικών αποβλήτων