Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Unionens årliga arbetsprogram för europeisk standardisering 2016 [COM(2015) 686 final]