Υπόθεση T-720/18: Προσφυγή της 10ης Δεκεμβρίου 2018 — AMVAC Netherlands κατά EFSA