Υπόθεση C-712/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 24 Δεκεμβρίου 2020 — GJ κατά Ryanair DAC