Verordening (EU) 2016/238 van de Commissie van 19 februari 2016 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 579/2014 inzake een afwijking van enkele bepalingen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vervoer van vloeibare oliën en vetten over zee (Voor de EER relevante tekst)$