2016 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/238, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 579/2014, kuriuo nustatoma nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo nuostatų dėl skystų aliejų ir riebalų vežimo jūra nukrypti leidžianti nuostata, priedas (Tekstas svarbus EEE)$