Uitvoeringsverordening (EU) 2019/110 van de Commissie van 24 januari 2019 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van Allanblackiazaadolie als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst.)