Vec T-191/16: Žaloba podaná 25. apríla 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia