Komission asetus (EY) N:o 406/2002, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun 284. osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä