Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1253 av den 22 juli 2019 om ett pilotprojekt för att med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden genomföra de bestämmelser för administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område