Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1253 (2019. gada 22. jūlijs) par izmēģinājuma projektu, ar kuru, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, īsteno administratīvās sadarbības noteikumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās