Γραπτή ερώτηση E-5686/10 Arlene McCarthy (S&D) προς την Επιτροπή. Τραπεζικές χρεώσεις για μη μόνιμους κατοίκους της Ισπανίας