Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 105, 2012m