Vec C-10/09: Žaloba podaná 9. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika