Υπόθεση T-506/14: Προσφυγή της 27ης Ιουνίου 2014 — Grandi Navi Veloci κατά Επιτροπής