2011/754/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2011 , για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ασφάλισης της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 8289] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ