Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1990. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. # Παράβαση κράτους - Οδηγία περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. # Υπόθεση C-288/88. Επιτροπή κατά Γερμανίας TITJUR