Mål T-427/12: Tribunalens dom av den 28 januari 2016 – Österrike mot kommissionen (Statligt stöd — Banksektorn — Stöd genomfört av Tyskland och Österrike till förmån för Bayerische Landesbank i samband med dess omstrukturering — Beslut som förklarar stödet förenligt med den inre marknaden under förutsättning att vissa villkor uppfylls — Upphävande av det ursprungliga beslutet, som avfattats på ett annat språk än medlemsstatens — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till sakprövning — Begreppet statligt stöd — Fördel — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet)