Mål T-49/17: Tribunalens dom av den 7 maj 2019 — Spanien mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Undantagande från finansiering — Finansiella korrigeringar — Begreppet producent — Investeringar som gjorts utanför lokalerna hos en producentorganisation — Kontroll före godkännande av ett genomförandeprogram — Kontroll av fördelningen av utgifter — En enda finansiell korrektion — Schablonmässig korrigering — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet)