Czwarta dyrektywa Komisji z dnia 22 września 1983 r. dostosowująca do postępu technicznego załącznik VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych