Vierde Richtlijn 83/496/EEG van de Commissie van 22 september 1983 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten