Rådets ståndpunkt (EU) nr 17/2021 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av förordningarna (EU) 2018/1475 och (EU) nr 375/2014 Antagen av rådet den 20 april 2021 (Text av betydelse för EES)