Позиция (ЕС) № 17/2021 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014 Приета от Съвета на 20 април 2021 г. (текст от значение за ЕИП)